PODNIKÁNÍ V OBORECH WELLNESS A LÁZEŇSTVÍ

 
Kategorie a názvy předmětů 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. celkem(týdně)

Základní všeobecné

18

18

13

15

64

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3/3

3/3

3/3

4/4

13

Ruský/německý jazyk

3/3

3/3

3/3

4/4

13

Občanská nauka

1

1

-

-

2

Dějepis

2

2

-

-

4

Matematika

2

2

2

2

8

Základy přírodních věd

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

8

Základní odborné

15

15

20

18

68

Ekonomika

3

3

3

3

12

Účetnictví

2/2

2/2

3/3

3/3

10

Informatika

2

2

2

2

8

Management v lázeňství

-

-

2

2

4

Somatologie

4

3

3

2

12

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

2

1

-

-

3

Základy epidemiologie a hygieny

1

1

-

-

2

Provoz lázeňských zařízení

-

2

2

1

5

Právo v oboru

-

-

2

2

4

Písemná a elektronická komunikace

1

1

-

-

2

Psychologie a komunikace

-

-

1

1

2

Výživa a výživové trendy

-

-

2

2

4

Praxe

-

-

4 týdny

-


Profil absolventa oboru Podnikání v oborech wellness a lázeňství

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je  absolvent/absolventka schopen provozovat odborné, organizační, obchodně – podnikatelské a řídící činnosti ve wellness centrech, lázeňských zařízeních, v relaxačních, regeneračních zařízeních a centrech věnující se výživě, zdravému životnímu stylu a sportovnímu vyžití.

Absolvent získá kompetence pro výkon a řízení obchodně podnikatelských činností na úrovni středního managementu, nabude odborné znalosti z oblasti výchovy ke zdraví, výživy, hygieny, somatologie, psychologie, komunikace a dalších.

Absolventi jsou po celou dobu studia připravováni tak, aby schopni získané dovednosti a znalosti využít pro vlastní podnikatelské záměry a další studium v navazujících oborech (například Management v lázeňství, Lázeňství a turismus, Hotelnictví) na Vyšších odborných školách a Vysokých školách.

INFORMATIKA A POČÍTAČOVÝ DESIGN

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Základní všeobecné

18

18

15

16

67

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3/3

3/3

3/3

4/4

13

Ruský/Německý jazyk

3/3

3/3

3/3

4/4

13

Občanská nauka

1

1

-

-

2

Dějepis

2

2

-

-

4

Matematika

3

3

3

3

9

Základy přírodních věd

1

1

-

-

2

Společenská kultura

1

-

-

-

1

Technická angličtina

-

-

1

-

1

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

8

Základní odborné

13

15

17

14

59

Ekonomika

3

3

3

3

12

Účetnictví

2/2

3/3

3/3

3/3

11

Kancelářský software

3

2

2

2

9

Internetové aplikace

-

-

2

2

4

Ekonomický software

-

-

2

-

2

Počítačový design a DTP

-

2

2

2

6

Algoritmy a programování

-

-

1

2

3

Písemná a elektronická komunikace

2

2

-

-

4

Právo v oboru

-

2

2

-

4

Moderní multimédia

2

-

-

-

2

Praxe

-

-

4 týdny

-

4 týdny

Povinně volitelné (3 hodiny)

-

-

1

2

3

Seminář z informatiky

-

-

1

2

3

Matematický seminář

-

-

1

2

3


Celkem

31

33

33

32

129

Absolvent získá kvalifikaci odborníka v oblasti ekonomiky, účetnictví, užití a tvorby ekonomického softwaru. Dále absolvent získává znalost v oblastech počítačového designu, tvorby webových stránek a DTP, potřebné pro zájemce o práci v DTP odvětvích, například jako operátor DTP, nebo počítačový grafik.

V neposlední řadě jsou absolventi vyškoleni v základech algoritmizace a programování, pro případné další studium na VŠ v informatických oborech, případně další vzdělávání a praxi jako programátor. V tomto zaměření oboru je také posílena výuka matematiky, takže absolvent získává znalosti, vhodné pro studium matematických oborů na VŠ.

Absolvent získává také odbornost pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti, mohou nastoupit do praxe ve státní správě, v bankovnictví, jako obchodní zástupci apod.

PODNIKÁNÍ

 

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů

Celkovýpočet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník (za studium)

 

 

A.Povinné

 

a. základní


Český jazyk a literatura

60

Cizí jazyk

100

Občanská nauka

10

Dějepis

20

Matematika

60

Základy přírodních věd

20

Práce s počítačem

40

Ekonomika podniku

50

Účetnictví

60

Písemná a elektronická komunikace

40

Právo

30

Management a marketing

40

Psychologie

10

Chod podniku

10

b. výběrové


Disp. hod. pro všeob. vzděl. předměty

40

Disp. hod. pro odborné předměty

50

Celkem hodin za studium

640MANAGEMENT OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ


Povinné vyučovací předměty - základní

Předmět

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

Celkem

1. Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

2. Anglický jazyk

3

3

3

3

12

3. Německý jazyk

3

2

2

3

10

4. Matematika

3

3

3

3

12

5. Dějepis

3

-

-

-

3

6. Zeměpis

2

-

-

-

2

7. Občanská nauka

-

-

1

2

3

8. Tělesná výchova

2

2

2

2

8

9. Základy přírodních věd

2

3

-

-

5

10. Výpočetní technika

2

2

2

-

6

11. Obchodní korespondence

3

2

-

-

5

12. Podniková ekonomika

3

2

-

-

5

13. Účetnictví

-

-

2

2

4

14. Management

-

-

2

-

2

15. Psychologie prodeje

-

-

-

2

2

16. Právo

-

-

2

-

2

17. Praxe

-

4

4

4

12

Profilující předměty

22

22


Celkem (týdně)

31

32

32

32

127

 

Profil absolventa oboru Ekonomika a podnikání (Management obchodního podnikání)

Po ukončení studia je absolvent schopen samostatně a se znalostí příslušných technologických procesů z abezpečovat základní ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy ve všech typech organizací a v podnicích všech právních forem, zejména v malém a středním podnikání.
Absolvent má předpoklady k tomu, aby prováděl příslušné ekonomické, obchodní a administrativní činnosti se znalostí charakteru a podmínek konkrétního odvětví národního hospodářství, odpovídajícího profilaci vzdělávacího programu uplatnitelné zejména při dalším vzdělávání na VŠ.